Onze fysiotherapeuten
 
Tekstgrootte AAA

Fysiotherapie

Algemeen

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering met uitzondering van de kinderfysiotherapie. Kinderen tot 18 jaar worden namelijk vanuit de basisverzekering vergoed. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt verschilt per zorgverzekeraar. 

Naast de reguliere fysiotherapie is er aanwezig:

 • Antroposofische fysiotherapie
 • Psychosomatische fysiotherapie
 • Kinderfysiotherapie
 • Geriatriefysiotherapie
 • Oedeemfysiotherapie
 • Dry needling

Antroposofische fysiotherapie

Uitgangspunt van de antroposofische geneeskunde is het 3- en 4-ledig mensbeeld. Een disharmonie in dit mensbeeld kan o.a. leiden tot fysieke klachten. Naast klachten aan het bewegingsorganisme wordt ook verwezen voor massage bij problemen als slapeloosheid, algehele zwakte, langdurige overbelasting en ontwikkelingsstoornissen (bij kinderen).  Tijdens de behandeling wordt er gewerkt aan het herstellen van de disharmonie door middel van de ritmische massage en bewegingstherapie. Het ritmische karakter van de massage is gebaseerd op een inzicht vanuit de antroposofie dat alle levensprocessen ritmische processen zijn. Ritme kan onevenwichtigheden in het lichaam en in de ziel weer in harmonie brengen. Het herstel van de harmonie in de lichaams- en zieleprocessen kan zich, naast de verbetering van de lichamelijke klacht, ook uiten in het beter in het lijf komen, initiatief kunnen nemen of het dagelijkse leven weer aan kunnen.

De behandeling kan bestaan uit:

 • Ritmische massage, zo nodig in combinatie met:
  • orgaan inwrijvingen (lever, milt, nieren of hart),
  • warmtepakkingen van bijenwas.
 • Bewegingstherapie.

De manier waarop de handgrepen worden uitgevoerd verschilt naar gelang het doel van de massagebehandeling, bijv. opbouw, uitscheiding, ontspanning of versteviging. Na de massage wordt meestel 15 tot 30 minuten nagerust. Dit is nodig om de processen die door de massage in gang gezet worden te laten beklijven. Doordat gewerkt wordt aan de dynamiek van het ziekteproces wordt soms een heel ander lichaamsdeel (mee)behandeld dan het gebied waar de klacht zich bevindt.

Bij de bewegingstherapie wordt uitgegaan van de totaliteit van het menselijke organisme en van de dynamiek van het ziekteproces. Elementen als ritme, polariteit (bijv. licht/zwaar, middelpunt/omgeving) en de ruimterichtingen komen hierbij aan de orde. De antroposofische fysiotherapie richt zich op het bieden van ondersteuning om, in deze tijd, “rechtop” te kunnen staan en te handelen, temidden van alle vragen en eisen die door de buitenwereld en de mens zelf worden gesteld. Ook zijn er in het therapeuticum fysiotherapeuten werkzaam die werken vanuit de psychosomatiek en de haptonomie.

Psychosomatische Fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut heeft zicht gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressklachten, onverklaarbare pijn en/of vermoeidheid. De oorzaak kan van lichamelijke en/of geestelijke aard zijn. Fysieke klachten kunnen een verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting, in relatie tot de omgeving. Hierdoor neemt uw weerstand zowel fysiek als mentaal af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan. U kunt daarbij denken aan conflicten, hoge werkdruk, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekte processen. De fysiotherapeut werkt vanuit het biopsychosociaal model. Dat houdt in dat naast de lichamelijke klachten ook psychologische en sociale aspecten bij de behandeling betrokken worden. Afhankelijk van uw hulpvraag wordt het behandelplan opgesteld waarbij van u een eigen inbreng en actieve inzet in het herstel- en veranderingsproces verwacht wordt. De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbarheid en tussen spanning en ontspanning.

Kinderfysiotherapie

Het jonge kind is nog heel open, is eigenlijk een en al zintuig: het geeft zich volledig, vol vertrouwen, over aan zijn directe omgeving en is daar tevens totaal afhankelijk van.
Om zich goed te kunnen ontwikkelen heeft het de juiste voeding nodig: daaronder vallen ook rust, ritme, regelmaat, (bewegings)ruimte, omhulling en begrenzing. Juist deze factoren zijn in deze hectische tijd niet vanzelfsprekend aanwezig. Het stelt aan de mensen, die het kind omringen, extra eisen: er moet, temidden van de drukte van alledag, ruimte gemaakt worden voor het kind.
Zich ontwikkelen wil zeggen: het lichaam stukje bij beetje gaan bewonen middels zintuiglijke ervaringen, er vertrouwen in krijgen; er uiteindelijk een instrument aan hebben om vrij en vreugdevol, als handelend individu in de wereld te kunnen staan.
Wanneer dit ontwikkelingsproces niet goed verloopt, kan zich dit vroeg of laat uiten in problemen in houding en/of bewegen, ziekte(tjes), het gedrag, de sociale omgang en de leermogelijkheden. De fysiotherapeutische behandeling (ritmische massage of/en bewegingstherapie) kan hulp bieden wanneer eenzijdigheden in de ontwikkeling dreigen of optreden.
In de leeftijdscategorie 0 tot 16-jarigen vormen deze en de gebruikelijke verwijzingen het werkveld van de kinderfysiotherapeut in Therapeuticum Aurum.

Geriatriefysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Dit specialisme richt zich op het verbeteren en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven bij kwetsbare ouderen of ouderen die risico lopen kwetsbaar te worden , met focus op het bewegend functioneren. In de geriatrie ligt het accent niet op ziekte en zorg, maar op behoud en/of herstel van functies en participatie, op zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.
De geriatriefysiotherapeut heeft diepgaande kennis van chronische en leeftijdsgerelateerde aandoeningen bij ouderen. Hoewel leeftijd geen absoluut criterium is neemt over het algemeen de gezondheid af met het vorderen van de leeftijd. Bij het ouder worden verschuift de doelstelling naar langer leven in goede gezondheid. Veel ouderen vanaf ongeveer 75 jaar hebben dan immers al met meerdere ziekten en aandoeningen en/of beperkingen te maken.
Ziektebeelden zoals longaandoeningen, hart- en vaatlijden, operaties aan knie en heup, neurologische aandoeningen (zoals een beroerte, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose) en orthopedische aandoeningen (reuma,uitgebreide arthrose, osteoporose), amputaties en dementie zijn hiervan bekende voorbeelden. Soms hebben mensen met een “jonge kalenderleeftijd” een hoge biologische leeftijd. Zij zijn op jonge leeftijd kwetsbaar en hun klachten komen overeen met de kwetsbare oudere zoals hierboven beschreven. Ook deze groep heeft behoefte aan behandeling en begeleiding door een geriatriefysiotherapeut. Voorbeelden van aandoeningen bij deze groep zijn : Downsyndroom, Ziekte van Alzheimer, Ziekte van Korsakov, ziekte van Huntington, Multiple Sclerose, ALS, Ziekte van Parkinson, kanker en CVA (hersenbloedingen).

Het verbeteren en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven bij kwetsbare ouderen wordt nagestreefd met de volgende middelen :
•Oefentherapie aangepast aan leeftijd en mogelijkheden waarbij vooral het tempo, de intensiteit en toepasbaarheid van bewegen zich richten op de mogelijkheden in het dagelijks leven om zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren
•Massage en warmteapplicaties in combinatie met oefentherapie om te kunnen blijven bewegen
•Preventie, advies en begeleiding van gezinsleden, partner of andere mantelzorgers en zorgverleners zodat de oudere zich kan blijven handhaven in de thuissituatie
•Het geven van voorlichting en advies het op gebied van tillen en goede werkhoudingen bij de zorg en verzorging van de oudere patiënt en aanpassing hiervoor van de leefomgeving
•Het geven van voorlichting en advies over loophulpmiddelen en over het goed afstellen hiervan
•Het geven van voorlichting over valpreventie en het geven van oefeningen ter voorkoming hiervan
•Het samenwerken met andere zorgprofessionals (huisarts, POH, ergotherapeut, psychotherapeut, maatschappelijk werk, revalidatiearts, (wijk-)verpleegkundige)
•Het samenwerken met leveranciers van hulpmiddelen (orthopedisch schoeisel, protheses, loophulpmiddelen, rolstoelen)

Oedeemfysiotherapie

Oedeemtherapie onderzoekt en behandelt doelgericht, systematisch en procesmatig oedeemproblematiek. Het is een behandeling ter bestrijding van lymfeoedeem (vochtophoping) in arm, been, romp of gezicht. Die vochtophoping wordt veroorzaakt door een verstoorde afvoer van lymfevocht. Dit kan aangeboren zijn of een gevolg van een operatie of bestraling waarbij lymfevaten of lymfeklieren beschadigd zijn. Door slechte vaten in bijvoorbeeld de benen bij het ouder worden kan er ook oedeem ontstaan.
Het doel van oedeemtherapie is het beperken of voorkomen van toename van oedeem. Dit om complicaties zoals verminderde beweeglijkheid, wondjes, pijn en weefselspanning zoveel mogelijk te voorkomen of te herstellen.
De gebruikte therapeutische middelen om dit te voorkomen zijn :

•manuële lymfedrainage (een vorm van zachte, pompende massage)die het vocht verplaatst naar die delen van het lichaam waar de vochtafvoer normaal functioneert
•ambulante compressie of druktherapie door middel van zwachtelen
•oefentherapie in de vorm van bewegings- en ademhalingstherapie
•Het toepassen van lymftaping om het vocht ook af te voeren via de huid en onderhuid
•Het geven van voorlichting en adviezen over oedeem en het voorkomen ervan is een wezenlijk bestanddeel van de therapie.
•Het begeleiden naar de keuze voor en het aanmeten van een elastische kous of steunkous (of soms een juxtafix circaid hulpmiddel) kan deel uitmaken van de therapie

Dry needling

Dry needling is een behandelvorm die steeds meer fysiotherapeuten in Nederland toepassen. Het is een methode die is overgekomen uit Canada en al jaren wordt toegepast binnen de reguliere fysiotherapie. Door middel van een (droge) acupunctuur naald wordt een pijnlijk en verdicht punt in de spier aangeprikt. Deze plek, triggerpoint genaamd, is lokaal druk gevoelig maar straalt vaak uit naar een andere plek op het lichaam. De behandeling zorgt voor een snelle en langdurige ontspanning van de aangedane spier, wat voor pijn verlichting zorgt en een toename aan bewegelijkheid van het gewricht. Behandel indicatie zijn o.a. schouder of heup ontstekingen, slijtage, nek- en rugpijn of hielspoor. 

 

Met vriendelijke groet,

Roland Vanoverschelde, Lia Krul, Andrea Addink en Sini Vos, fysiotherapeuten.

Tel.: 079-3219172. Graag uw boodschap inspreken op het antwoordapp.

Betalingen t.n.v.: 'Fysiotherapeutenmaatschap Aurum' te Zoetermeer:
IBAN nr. NL 92 INGB 0004668041.

 

Contactgegevens

Frits de Zwerverhove 1
2717 TP Zoetermeer
zie: Routebeschrijving 

Noodlijn 8 – 17 uur
079-351 23 94

Uitsluitend voor spoedgevallen
tijdens kantoortijden, in T. Aurum

Noodlijn 17 – 8 uur
079-343 16 00

Uitsluitend voor spoedgevallen 
na kantoortijden,
op de Huisartsenpost (HAP)

Huisartsen

Dhr. Ephraïm 079-3212368
Mw. Schneider 079-3510607
Mw. vd Schuit 079-3511730

klik hier voor meer informatie
klik hier voor herhaalrecepten

Therapieën en overigen

(Klik aan voor meer informatie:)

Consultatiebureau 0-5 jaar
Diëtist Dieettherapie: 06-82665869
Diëtist Nutrivitaal: 06-48889090
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Gesprekstherapie & coaching
Internist dr Tusenius 030-2282622
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Osteopathie 06-30865062
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

 

 

Disclaimer