Palliatieve zorg

In de zorg voor ongeneeslijk zieken en stervenden kunnen aanvullende antroposofische (natuurlijke) geneesmiddelen en therapieën een belangrijke rol spelen ter verlichting en ondersteuning. Artsen en therapeuten van Therapeuticum Aurum kunnen dit aanbieden, geïntegreerd met reguliere palliatieve zorg. Daar waar mogelijk en gewenst (vanuit uw en onze visie) passen wij deze zorg steeds weer voor u aan. In overleg met uw eigen (antroposofische) huisarts kan een individueel behandel- of begeleidingplan worden opgesteld.

Het volgende leesbare en praktische gidsje is zo vaak een hulp gebleken bij stervensbegeleiding, zowel voor de stervende als voor de naasten en mantelzorgers:

Stervensbegeleiding – hulp bij sterven, door Renée Zeylmans

Aan de balie van het Therapeuticum voor 5 € verkrijgbaar zolang de voorraad strekt of via www.gezichtspunten.nl (‘gezichtspunt’ nr. 27)

” Ieder mens krijg vroeg of laat met sterven te maken. Toch staat tegenwoordig voor veel mensen het sterven zo ver van hen af, dat er veel vragen leven over het omgaan met stervenden. Wat vroeger van generatie op generatie werd overgedragen, lijkt in deze tijd niet meer zo vanzelfsprekend. We voelen ons hulpeloos omdat we niet meer weten hoe het sterfproces zich voltrekt, en machteloos omdat we niet weten wat we moeten zeggen of doen. We worden geconfronteerd met de grenzen van de medische hulp, maar ook met onze eigen beperkingen, angsten en emoties. En we worden geconfronteerd met vragen over de zin van het leven, zelfs met vragen die de grens van leven en dood overschrijden.

Deze uitgave wil een handreiking zijn voor eenieder die in zijn of haar omgeving met stervenden te maken heeft, hetzij als hulpverlener, dan wel als familielid, vriend(in) of andere naaste, en die vanuit zijn of haar beroep, of vanuit persoonlijke band een metgezel voor een stervende wil zijn. ”

PALLIATIEVE ZORG IN ZOETERMEER

De onderstaande tekst is de algemene tekst van de SGZ over de vele mogelijkheden van (reguliere) Palliatieve Zorg in Zoetermeer:

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en behandeling niet meer mogelijk is. Dat is een harde boodschap die vaak veel vragen oproept, zoals:

  • Hoe ziet mijn toekomst er uit?
  • Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen en wat is er aan te doen?
  • Welke psychische, organisatorische en emotionele veranderingen kunnen mijn naasten en ik verwachten?

Het is een periode van het vinden van een nieuw evenwicht, met het onder ogen zien van een komend sterven. Dit geldt niet alleen voor de cliënt zelf maar ook voor zijn familie, vrienden en zijn directe omgeving (naasten).

De palliatieve zorg of behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens de ziekte en in de laatste levensfase tot en met het sterven.
Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld kanker maar ook voor mensen met een andere levensbedreigende ziekte, zoals ALS (een spierziekte), hartfalen, COPD (een longziekte) of een nieraandoening.

Er is aandacht voor:

  • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid;
  • gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte;
  • vragen rondom leven en dood;
  • zorg voor de naasten;
  • allerlei praktische zaken.

Ketenzorg palliatieve zorg in Zoetermeer en Benthuizen

In Zoetermeer en Benthuizen bestaat een intensieve samenwerking tussen diverse zorgaanbieders voor mensen met een palliatieve zorgbehoefte; deze samenwerking wordt ook wel ketenzorg genoemd. Het doel van deze samenwerking is een kwalitatief goede hulp- en zorgverlening bieden aan deze mensen en hun directe omgeving. In de keten is elke zorgaanbieder daarbij verantwoordelijk voor de zorg die wordt geleverd.

Aanbod van zorg

Elk moment, van het horen en laten doordringen van de slechte prognose, het weer (her)vinden van een nieuw evenwicht, maar ook de verergering van de klachten tot uiteindelijk de stervensfase, heeft een andere zorgbehoefte van de cliënt tot gevolg.
De zorg past zich daar steeds op aan. Uitgangspunt vormt de wijze waarop de cliënt zijn leven nog wil invullen en welke ondersteuning hij daarbij nodig heeft.

Het aanbod van de palliatieve ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases:

Signalering en onderkenning

In deze fase is het nog niet vastgesteld dat het om een ziekte gaat waarbij de cliënt niet meer zal genezen. Het leven van iedere cliënt kan er heel verschillend uitzien. Soms is er niets aan de hand aan de buitenkant of heeft een cliënt nog nooit klachten gehad. Soms is iemand al langdurig onder behandeling.

Toch zijn er in deze fase al wel vragen en/of onzekerheden of zelfs een vermoeden (bij cliënt en arts) dat het om een niet te genezen ziekte gaat. Belangrijk is dat de cliënt zijn zorgen en vragen bespreekt met zijn (huis)arts.

Diagnose en toegang tot palliatieve zorg

In deze fase hoort de cliënt de diagnose dat genezing niet meer mogelijk is. Dit betekent het laten doordringen van de boodschap en het vinden van een (relatief) nieuwe balans nu het sterven als realiteit aanwezig is.
Dit gesprek met de cliënt en eventuele naasten zal altijd met een arts plaatsvinden. De huisarts bespreekt dit met cliënten die thuis of in een woonzorgcentrum wonen. De specialist met cliënten die in het ziekenhuis verblijven en de verpleeghuisarts met verpleeghuisbewoners.
Soms is er direct behoefte aan (extra) professionele ondersteuning, soms nog niet. Bij elke cliënt is het van belang dat tijdig de juiste ondersteuning georganiseerd kan worden. De betreffende arts schakelt daartoe de centrale hulpverlener in (zie ‘centrale hulpverlener’).

Aanbod van zorg en diensten in:

thuissituatie, woonzorgcentrum, verpleeghuis of hospice
Rondom de cliënt vormt zich op de achtergrond een multidisciplinair team dat ondersteuning biedt. Deze ondersteuning gebeurt in nauw overleg met alle betrokken hulpverleners en is gebaseerd op de wensen en behoeften van de cliënt.
De centrale hulpverlener van de cliënt maakt deel uit van het multidisciplinair team:

De centrale hulpverlener

Afhankelijk van de voorziening, die de cliënt zelf kan kiezen, is er een vaste centrale hulpverlener waar men met vragen en/of ondersteuning terecht kan. De centrale hulpverlener weet welke mogelijkheden er zijn in de palliatieve zorgketen en kan de juiste zorg regelen op het moment dat dit gewenst is. De verschillende centrale hulpverleners per voorziening zijn:

Ziekenhuis: de casemanager (veelal een afdelingsverpleegkundige van het ziekenhuis)
Thuis: de klantcoördinator (thuiszorgorganisatie)
Woonzorgcentrum: de coördinator zorg (thuiszorgorganisatie)
Verpleeghuis: de coördinator zorg
Hospice: de coördinator van het Hospice

Thuis:

Cliënten die thuis hun laatste levensfase doorbrengen, kunnen naast zorg van hulpverleners als bijvoorbeeld de huisarts (met huisartsenpost als vangnet), de apotheker, de wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, de geestelijk verzorger en huishoudelijke hulp, in veel gevallen ook zorg van hun eigen partner, familie of vrienden (mantelzorgers) krijgen. Vrijwilligers kunnen worden gevraagd om zorgtaken over te nemen om mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten. De huisarts is de medisch eindverantwoordelijke.

Om medische, sociale of praktische redenen kunnen cliënten de laatste levensfase ook ergens anders dan thuis doorbrengen:

Verpleeghuis, woonzorgcentra:

In het verpleeghuis en in de diverse woonzorgcentra in Zoetermeer is palliatieve zorg een onderdeel van de gewone zorg. De palliatieve zorg valt in het verpleeghuis onder de verantwoordelijkheid van de verpleeghuisarts. Wanneer men in een verzorgingshuis woont, is de huisarts medisch eindverantwoordelijk.

Ziekenhuis

Ook in het ziekenhuis is palliatieve zorg een onderdeel van de zorg. De casemanager (vaak een afdelingsverpleegkundige) is hier de centrale hulpverlener voor de palliatieve zorg bij een cliënt. Deze kijkt samen met de cliënt, zijn naasten en de behandelend specialist (de medisch eindverantwoordelijke) welke zorg het best op de behoeften van de cliënt aansluit.

Hospice

In Zoetermeer en omgeving zijn een aantal hospices. In deze hospices kunnen cliënten in een huiselijke omgeving de laatste fase van hun leven doorbrengen. Er is 24 uur per dag zorg van voornamelijk vrijwilligers. De cliënt kan in het hospice, net als thuis, zorg van een huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut en thuiszorgmedewerkers krijgen.

Overdracht naar een andere voorziening

De palliatieve zorgketen is gericht op de cliënt en zijn naasten. Soms is een cliënt genoodzaakt om te verhuizen naar een andere voorziening. Ook hierin voorziet de keten in zorg en communicatie tussen hulpverleners die op de achtergrond met de cliënt mee ‘verhuizen’. De overdragende voorziening informeert de ontvangende voorziening op zo’n manier dat de cliënt en diens familie zo min mogelijk last hebben van onnodige vragen.

Folders en Websites

De folder ‘Keten Palliatieve Zorg Zoetermeer en Benthuizen Zoetermeer (zie rechterkolom) is een weergave van bovengenoemde tekst.

Relevante folders & informatie

In de regio:

Algemeen:

Relevante websites

www.netwerkpalliatievezorg.nl/haaglanden
Hier vindt u informatie over het netwerk palliatieve zorg met o.a. gegevens over de helpdesk voor al uw vragen over palliatieve zorg in de regio Zoetermeer/Den Haag en randgemeenten

www.palliatief.nl
Website van Agora, het landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg.

www.alsjenietmeerbeterwordt.nl
Op deze website zijn korte filmpjes te zien over situaties die zich voordoen als
iemand ongeneeslijk ziek is Men kan zelf kiezen waarover men informatie wilt.

www.vptz.nl
Vrijwilligers leveren palliatieve zorg thuis of elders.

www.kinderpalliatief.nl
website voor informatie over palliatieve zorg bij kinderen

Uw zorg in goede handen

Afspraak maken via website

Via de knop "afspraak maken" op onze hoofdpagina kunt u zelf een afspraak maken  bij uw huisarts. U ziet hier de beschikbaarheid van o.a. de huisarts, praktijkondersteuners  en doktersassistenten in de praktijk.

Afspraak maken via MGN

Mijngezondheid.net geeft via het internet een beveiligde doorkijk in onze huisartsen informatie systeem. Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u toegang en inzage in uw online dossier voor o.a. medicatiepaspoort en afspraken. Om uw privacy te waarborgen is MGn met DigiD beveiligd. U moet wel eerst MGn activeren bij uw dokter. Dit kan via de volgende aanmeldingpagina: Schneider,  Ephraïm of  Van der Schuit.

Afspraak via telefoon

Huisarts Dhr. Ephraïm 079-3212368 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. Schneider 079-3510607 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. vd Schuit 079-3511730 (menu keuze 2 of 3)
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

Online herhaalmedicatie via MGN

Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u beveiligd toegang tot uw online dossier voor o.a. herhaal medicatie. Hier kunt u zelf u medicatie inzien en herhalen. Dit bericht komt elektronisch binnen bij uw huisarts en stuurt dit na controle door aan de apotheek.

Online herhaalmedicatie via website

Via de knop "herhaalmedicatie"op onze website kunt u herhaal recepten bestellen. De assistente verwerkt dagelijks deze berichten en worden door de arts gecontroleerd alvorens verstuurd naar de apotheek. Bij MGN kunt u zelf de herhaalmedicatie selecteren, via onze website moet u het telkens opnieuw invoeren.

Telefoon

Via de telefoon (menukeuze 2) kunt u de herhaalmedicatie doorgeven aan de assistente. Deze extra service bieden wij omdat het inspreken van herhaalmedicatie op een bandje teveel fouten opleverde.

Receptenbus

Receptenbus: Deze staat bij de balie van de assistentes. Hier kunt u de doosjes van u medicijnen in doen of een briefje waarop staat vermeld: uw naam en telefoonnummer, naam van het medicijn, de dosering en het aantal dat u nodig heeft.

Actueel

Cursus Antroposofie

door Jelle van de Schuit - 7 avonden van 11 feb - 8 apr 2019 De…

Nieuwsbrief Winter 2018-2019 Licht

We kunnen terugkijken op een zomer die zijn weerga niet kent:…

Coaching op Lifestyle

Vooraanmelding Coaching op Lifestyle voor mensen met overgewicht

Zorgprogramma’s

COPD

Dementie

Diabetes

Hart en vaatziekten / Hartschool

Palliatieve zorg

Kanker